13 - Vertical Layer

vertical layer

Kỹ thuật cắt tầng dọc tạo hình dáng với kết cấu mềm mại và độ mềm xung quanh đường viền.

+ PARTING & SECTIONS

. BELOW HORSESHOE: CENTER PROFILE SECTION - DIAGONAL FORWARD

. ABOVE HORSESHOE: A SECOND HORSESHOE IS TAKEN

. TOP: HORIZONTAL

+ DISTRIBUTION

. BELOW HORSESHOE: 90°

. ABOVE HORSESHOE: 90° TO OVER-DIRECTED

. TOP: 90° TO OVER-DIRECTED

+ ELEVATION

. BELOW HORSESHOE: 90°

. ABOVE HORSESHOE: 90° TO OVER-DIRECTED

. TOP: 90° TO OVER-DIRECTED

+ CUT

. BELOW HORSESHOE: VERTICAL LAYERS - POINT CUT

. ABOVE HORSESHOE: VERTICAL LAYERS - POINT CUT

. TOP: SQUARE-POINT CUT

 verticallayer

+ Video tham khảo

 

Chia Sẻ