12 - Transient Graduation

transient graduation

Kỹ thuật Transient graduation kết hợp sự tăng dần ở gáy và sự linh hoạt của vùng đỉnh dài hơn.

+ PARTINGS & SECTIONS

. NAPE: PROFILE DIAGONAL FORWARD - CENTER PROFILE SECTION - PIVOTING DIAGONAL FORWARD

. BELOW HORSESHOE: CENTER PROFILE SECTION - PIVOTING DIAGONAL FORWARD - DIAGONAL FORWARD

. ABOVE HORSESHOE: RADIAL - CENTER PROFILE SECTION - PIVOTING RADIALS - DIAGONAL FORWARD

+ DISTRIBUTION

. NAPE: ‘T’ TO THE PARTING

. BELOW HORSESHOE: 90° TO OVER-DIRECTED

. ABOVE HORSESHOE: 90° TO OVER-DIRECTED

+ ELEVATION

. NAPE: 45°

. BELOW HORSESHOW: 90° TO OVER-DIRECTED

. ABOVE HORSEHOW: 90° TO OVER-DIRECTED

+ CUT

. NAPE: POINT CUTTING VERTICAL GRADUATION

. BELOW HORSESHOW: POINT CUTTING VERTICAL GRADUATION

. ABOVE HORSESHOE: POINT CUT VISUALLY ROUNDING TO THE HEAD

 transient-graduation

+ Video tham khảo:

 

Chia Sẻ