9 - Classic Graduation

classic graduation

Kỹ thuật classic graduation là cắt tròn tóc ngắn, duy trì hiệu ứng một chiều dài qua phần đỉnh.

+ PARTINGS & SECTIONS

. BELOW OCCIPITAL: PROFILE-RADIAL-DIAGONAL BACK-PIVOTING DIAGONAL BACK

. ABOVE OCCIPITAL: DIAGONAL BACK

+ DISTRIBUTION

. BELOW OCCIPITAL: NATURAL FALL IN FRONT OF EAR-‘T’ TO THE PARTING BEHIND THE EAR

. ABOVE OCCIPTAL: NATURAL FALL IN FRONT OF THE EAR-‘T’ TO THE PARTING BEHIND THE EAR

+ ELEVATION

. BELOW OCCIPITAL: 1 FINGERS DEPTH IN FRONT OF THE EAR-45° BEHIND THE EAR

. ABOVE OCCIPITAL: 1 FINGERS DEPTH IN FRONT OF THE EAR-STATIONERY 45° BEHIND THE EAR

+ CUT

. BELOW OCCIPITAL: PARALLEL TO THE PARTING

. ABOVE OCCIPITAL: PARALLEL TO THE PARTING

 classicgraduation

+ Video tham khảo

 

Chia Sẻ