6 - Vertical Graduation

vertical graduation

Kỹ thuật cắt tăng dần theo chiều dọc tạo hình dáng và kết cấu qua phần bên trong và độ mềm mài quanh đường viền.

+ PARTING & SECTIONS

. BELOW HORSESHOE: CENTER PROFILE SECTION-DIAGONAL FORWARD

. ABOVE HORSESHOE: RADIAL-CENTER PROFILE SECTION-PIVOTING RADIALS-DIAGONAL FORWARD

. TOP: CENTER PROFILE SECTION-HORIZONTAL

+ DISTRIBUTION

. BELOW HORSESHOE: 90° TO OVER-DIRECTED

. ABOVE HORSESHOE: 90° TO OVER-DIRECTED

. TOP: 90° TO OVER-DIRECTED

+ ELEVATION

. BELOW HORSESHOE: 90° TO OVER-DIRECTED

. ABOVE HORSESHOE: 90° TO OVER-DIRECTED

. TOP: 90° TO OVER-DIRECTED

+ CUT

. BELOW HORSESHOE: VERTICAL GRADUATION

. ABOVE HORSEHOE: VERTICAL GRADUATION

. TOP: SQUARE

vertical graduation

+ Video tham khảo

 

Chia Sẻ