5 - Round Layer

round layer

Kỹ thuật cắt tầng tròn tạo kết cấu qua vùng trong và độ mềm xung quanh viền.

+ PARTING & SECTIONS

. BACK: RADIAL-CENTER PROFILE SECTION-PIVOTING RADIALS

. FRONT: RADIAL-CENTER PROFILE SECTION-HORIZONTAL

. PERIMITER: PROFILE

+ DISTRIBUTION

. BACK: 90°

. FRONT: 90°

. PERIMITER: NATURAL FALL

+ ELEVATION

. BACK: 90°

. FRONT: 90°

. PERIMITER: 1 FINGERS DEPTH

+ CUT

. BACK: PARALLEL TO HEAD

. FRONT: PARALLEL TO HEAD

. PERIMITER: POINT CUT VISUALLY

 round layer

+ Video tham khảo

 

Chia Sẻ