Ánh sáng và Màu sắc

Giới thiệu khái niệm cơ bản về ánh sáng và màu sắc. Vòng thuần sắc, bánh xe màu. Màu bậc một, bậc hai, bậc ba. Màu khử, màu ẩn, màu nóng, màu lạnh, màu trung tính...

as

 

as

as

as

as

Chia Sẻ