5 - Góc độ

Góc độ trong cắt tóc là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc tạo ra kiểu tóc.

+ Góc độ theo thang 90

- Hệ góc độ này lấy góc nhỏ nhất là 0 độ, lớn nhất là 90 độ.

- Chuẩn hướng xuống đất ( hướng 6 giờ ) hoặc phương ngang ( hướng 3 giờ hoặc 9 giờ) là 0 độ, tăng lên dần 15, 30, 45, 60, 75 đến 90 độ.

goc do

+ Góc độ theo thang 180

- Hệ góc độ này lấy góc nhỏ nhất là 0 độ, lớn nhất là 180 độ.

- Chuẩn hướng xuống đất ( góc 6 giờ ) là 0 độ, tăng lên dần 15, 30, 45, 60, 75, 105, 120, 135, 150, 165 đến 180 độ

goc do

+ Góc độ tại một điểm

- Lấy đường tiếp tuyển tại một điểm trên đầu làm mặt chuẩn. Góc tăng lên dần theo thang 90 hoặc 180

goc do

+ Góc vuông với đầu

- Góc 90 độ tại một điểm

gocdo5

+ Cách xác định các góc độ nhỏ

- Lấy các góc 0, 45, 90 làm chuẩn ta dịch chuyển một bậc để được các góc nhỏ

Ví dụ : - muốn xác định góc 75 độ, ta xác định góc 90 độ và hạ xuống một bậc

           - muốn xác định góc 60 độ, ta xác định góc 45 độ và nâng lên một bậc

goc do

goc do

 


Chia Sẻ