2 - Kiểu tóc sole đều

00

+ Cách cắt

1- Chia phần đỉnh

01


2- Lấy một lớp dọc ở giữa, căng 90 độ trên, cắt đường ngang lấy chuẩn.

02


3- Chia các lớp ngang, căng 90 độ trên, dựa vào chuẩn, cắt đường ngang theo chuẩn.

03


4- Chia các lớp dọc, căng 90 độ trên, cắt kiểm tra chéo độ bằng

04


5- Phần 2 bên giáp đỉnh, lấy một lớp dọc bên hông, căng 45 độ trên, dựa vào chuẩn của phần đỉnh, cắt đường xiêng theo chuẩn.

05


6- Chia các lớp dọc, cắt tương tự hết phần 2 bên.

06


7- Phần sau giáp đỉnh, chia lớp dọc, căng 45 độ trên sau, dựa vào chuẩn của phần đỉnh, cắt đường xiêng theo chuẩn.

07


8- Phần 2 bên, chia các lớp dọc, căng 90 độ ngang (trái, phải), cắt đường đứng theo chuẩn phần giáp đỉnh.

08


9- Phần sau ót, chia các lớp dọc, căng 90 độ ngang (trái, phải), cắt đường đứng theo chuẩn phần giáp đỉnh.

09


10- Kiểm tra độ bằng 2 bên

10


11- Phần sau ót, chia các lớp dọc, căng 90 độ ngang sau, cắt đường đứng theo chuẩn phần giáp đỉnh.

11


12- Chia các lớp ngang, kiểm tra chéo độ bằng.

12


13- Cắt đường viền

13


14- Cắt phần mái

14

 

+ Video tham khảo

HocCatToc.Net


Chia Sẻ